Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych oraz odsprzedaży kosmetyków w Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc, ul. Strzegomska 282, 54-432 Wrocław, NIP 8943177868. Decydując się na usługi w salonie Klient akceptuje poniższy Regulamin.

1. Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 20:00 i w soboty w godzinach 8:00 – 14:00. Dodatkowe terminy i godziny otwarcia salonu, będą publikowane na bieżąco w mediach społecznościowych.

2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.

3. Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez :Klienta z cennikiem.

4. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi, gdyby miała być cena większa, zależna od zużycia preparatu.

5. Zakup usługi w Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Akademię, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.

6. W czasie pandemii klient stosuje się do zaleceń epidemiologicznych, np. nosi maseczkę, wypisuje ankietę zdrowia (po 30 dniach zostaje zniszczona) i do aktualnych zaleceń z gov.

7. W czasie pandemii obowiązuje klienta stosowanie się do zaleceń i rozporządzeń w państwie polskim.

8. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń fryzjera, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika naszego salonu może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.

9. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu (choroby skóry), pracownik Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.

10. Akademia zastrzega sobie możliwość odwołania wizyty z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia terminu z późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych (choroba fryzjera) Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania rezerwacji wizyty w jak najszybszym terminie, z możliwością wyboru najdogodniejszego i najszybszego terminu dla Klienta. Jeśli zmiana terminu dotyczy bonów, trwałość bonu przedłuża się o ten okres.

11. Akademia ma w swojej ofercie bony prezentowe – w przypadku nieodwołania wizyty w ramach bonu, vouchera, oferty lojalnościowej – nieodwołanie wizyty 24 godzin przed realizacją – usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca w cenniku, bądź ustaloną z klientem indywidualnie za wykonanie usługi, podlega potrącenia z bonu 50 %. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą personelu bon, voucher ulega przedłużeniu z możliwością wykonania tańszej usługi, równej tej cenie, pomniejszonej o 50%.

12. Klient powinien każdorazowo poinformować Akademię drogą telefoniczną lub osobiście o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty, najpóźniej 12 godzin przed planowaną wizytą. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed upływem 12 godzin Akademia może pobrać opłatę 50% wartości zamówionej usługi. W przypadku gdy Klient trzykrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu się na kolejną wizytę istnieje możliwość wpisania Klienta na czarną listę lub skreślając z Listy klientów salonu.

13. Promocje i rabaty nie łączą się.

14. Konkursy organizowane przez Akademię będą miały własny regulamin.

15. Za przedmioty pozostawione na terenie Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc, Akademia nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

16. Za usługi świadczone w Akademii można płacić wyłącznie gotówką.

17. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub on-line. Podanie danych jest dobrowolne. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się 10 minut przed wyznaczoną godziną. Czekamy tylko 5 minut, gdyż spóźnienie generuje nam późniejsze opóźnienia w wykonywaniu usług fryzjerskich. w przypadku znacznego spóźnienia, (w tym czasie może skorzystać klient oczekujący w kolejce) istnieje możliwość odmowy wykonania usługi lub przepisanie na inny dostępny najwcześniej termin.

18. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomska 282, 54-432 Wrocław.

19. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności przez Administratora wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, czy wystawienia rachunku lub faktury. Podstawa prawna zbierania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b Ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

20. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc (Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 zm.). Udostępniane dane osobowe są tylko w posiadaniu Akademii i nie są udostępniane podmiotom trzecim.

21. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego salonu oraz nie dłużej niż przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych świadczeń.

22. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgodny w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

23. Obiekt jest monitorowany w celu bezpieczeństwa pracowników i klientów, zapisane dane przez około 30 dni, wchodząc do Akademii wyrażasz na to zgodę.

24. Akademia może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.

25. Wizyty niepotwierdzone do godziny 19:00 dnia poprzedzającego wizytę zostaną automatycznie anulowane.

26. Prosimy o przemyślane zakupy w Akademii. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.

27. Na terenie Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Akademii, wnoszenie i korzystanie z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

28. W Akademii odbywają się szkolenia fryzjerskie, posiadające odrębny regulamin na czas szkolenia w siedzibie.

29. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc.

30. Reklamacje należy składać osobiście w Akademii gdzie została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: barberacademypl@gmail.com

31. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie.

32. Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

33. Informujemy, ze dobra osobiste naszych pracowników podlegają ochronie prawnej, w związku z tym apelujemy, aby składana reklamacja odpowiadała wymogom prawa. Wolność słowa, w tym głoszenia poglądów, podlega takim ograniczeniom, jakie są niezbędne do ochrony miedzy innymi dobrego imienia osób trzecich. Przepisy Prawa PK stoją na straży szacunku, dobrego imienia i godności każdej osoby. Zabronione są m.in. zachowania polegające na poniżaniu innych w opinii publicznej lub też narażające na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu. Zakazane jest również używanie w stosunku do innych osób słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne, mające na celu ośmieszenie lub skompromitowanie danej osoby. Pragniemy podkreślić, iż nie odbierając nikomu prawa do krytyki, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa reklamacje nie naruszały dóbr osobistych naszych pracowników.

34. Dotyczy to również wpisów, opinii, recenzji na stronie internetowej www.barberacademy.com.pl, www.szkolenia-barberskie.pl stronie na fb Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc, przy zapisach on-line w szczególności prosimy, aby nie używać słów obraźliwych, oraz zwrotów, które godzą w dobre imię Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc i ich pracowników.

35. Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

® 2022 Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc

Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc – nazwa skrócona.

* Uprzejmie informuję, że wszelkie informacje i treści zawarte na stronie internetowej i fb i o Autorskim Programie Szkoleniowym, cały zakres – Szkolenia Fryzjerstwa Męskiego/Barberingu Ewa Wolaniuk-Kloc, są objęte prawami autorskimi i nie podlegają kopiowaniu, w całości jak i części.

* Wskazane osoby i firmy wyraziły pisemną zgodę na publikację zdjęć na wszystkich nośnikach i zostały poinformowane o możliwości cofnięcia w/w zgody.

**Klauzula

„Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części i bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631)

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. e w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

Copyright ® 2022 Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc

Oświadczenie

Oświadczam, że wszelkie prawa autorskie do logo Salon Fryzjerski Finezja- Ewa Wolaniuk- Kloc, Wrocław ul. Świętego Antoniego 31, są w moim posiadaniu i są one zastrzeżone.

Oświadczam, że nie odpowiadam za inne podmioty, już podejmujące próby kopiowania mojego logo i używania jako własne. Uprzejmie proszę o zgłaszanie podobnych zdarzeń.

Dotyczy to również dyplomów dla dzieci, certyfikatów, zaproszeń do salonu przekazanych na rożne aukcje charytatywne , banerów, rollupów, kalendarzy i stron : internetowa www.barberacademy.com.pl, www.szkolenia-barberskie.pl, i na fb Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc, a także do mojego motta „Twój własny, męski styl, zaczyna się od głowy”. Bez mojej pisemnej zgody, powielanie treści, kopiowanie, przedruk zarówno w całości, jak i w części zabronione.

Zawsze działam w najlepszym interesie mojej firmy, jak i klientów. Po wielu latach pracy w zawodzie fryzjera i wypracowanych standardach obsługi klienta w moim salonie. Szanuję ludzi, ich poczynania i talent. Zawsze z kulturą i ze zrozumieniem drugiego człowieka. Na swoich stronach i w postach zawsze podaje źródło cytowanego tekstu, lub zamieszczenia zdjęcia, a umieszczone linki do innych firm współpracujących z moim salonem, są za obopólną zgodą.

Oczekuję na refleksję, pracujmy na własną markę, szanując inne.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Wolaniuk-Kloc

Klauzula:

„Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części i bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Copyright ® 2022 Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc*”.

*Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631)

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. e w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.